POLITYKA PRYWATNOŚCI M/STORE

 

Korzystanie z naszych usług, wymaga przekazania nam danych, w tym danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność, dlatego robimy wszystko by zapewnić ich ochronę i najwyższe bezpieczeństwo. Chcemy, aby każdy użytkownik wiedział w jakim zakresie te dane są przetwarzane oraz miał nad nimi kontrolę.

 

Aby dowiedzieć się więcej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Wprowadzenie

●        Polityka prywatności M/store („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane, w tym dane osobowe użytkowników serwisu: mstore.com.pl („M/store”).

●        Polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

●        Administratorami Twoich danych osobowych są: (i) Comp Platforma Usług S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763869, NIP 5223145123, REGON 382111545, kapitał zakładowy w wysokości 10.204.082,00 PLN (dziesięć milionów dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote i 00/100) oraz (ii) Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405829, NIP 5222993429, REGON 145923703, kapitał zakładowy w wysokości 118.322.000PLN (sto osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych i 00/100), (dalej łącznie „Administratorzy”, a każdy z nich „Administrator”).

 1. Jakie dane gromadzimy?

●        Jako użytkownik M/store możesz zostać poproszony o podanie Twoich danych osobowych, w tym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i uzupełnienie swojego profilu.

●        Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego to imię i nazwisko, nazwa i adresy prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej (np. rejestrowy oraz dostaw) oraz numer NIP, REGON, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług dostępnych w M/store.

●        Przed pierwszym zakupem napojów alkoholowych za pośrednictwem M/store wymagamy abyś podał numer i datę wygaśnięcia posiadanego przez Ciebie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

●        Za Twoją zgodą możemy również zbierać inne dane osobowe udostępnione przez Ciebie za pośrednictwem M/store. Podanie takich danych jest dobrowolne.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

●        art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, tj. do właściwej realizacji umowy na usługę M/store, w tym obsługę reklamacji, skarg, zgłoszeń, rozwiązywania problemów technicznych oraz kontaktu w celach związanych z wykonywaniem usług dostępnych w M/store.

●        art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa), prowadzenia statystyk i analiz służących weryfikacji jakości, optymalizacji oraz poszerzaniu zakresu oferowanych usług, a także w przypadku gromadzenia danych osobowych z subkont w M/store. Dane oraz zachowania są także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez Administratora.

●        art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, tj. w zależności od rodzaju udzielonej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji handlowych lub marketingowych drogą elektroniczną, telefoniczną, w formie wiadomości sms oraz e-mail oraz przekazywane partnerom handlowym Administratora w celach handlowych lub marketingowych oraz w celu weryfikacji przez dystrybutorów Twojej wiarygodności płatniczej (np. w Biurze Informacji Kredytowej). Twoje dane mogą być także przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegający na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych, prezentowaniu ich w M/store oraz wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez M/Store, co może w istotny sposób na Ciebie wpływać poprzez umożliwienie Ci zakupu produktów w podanych w ofercie cenach. Powyższe może polegać jednocześnie na segmentacji (przyporządkowaniu do mniejszej grupy klientów M/store w oparciu o dane zachowanie) i scoringu (ocenie prawdopodobieństwa odpowiedzi na daną ofertę).

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

●        Dane osobowe przechowujemy przez okres 5 lat od chwili rozwiązania umowy na korzystanie z M/store lub do chwili wniesienia sprzeciwu (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej). Wyjątkiem są dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przechowujemy je do chwili cofnięcia zgody, nie dłużej niż 5 lat.

●        Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

 1. Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

●        Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu i na nasze zlecenie (podmioty przetwarzające), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z nami, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą z ze strony Administratora.

●        Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

●        Twoje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych. W M/store masz możliwość zapoznania się z listą podmiotów trzecich oraz celami udostępniania danych.

●      Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym działalność Administratora dotyczącą M/store, w tym dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, instytucjom płatniczym, dostawcom usług consultingowych, prawnych, księgowych, windykacyjnych lub audytowych, podmiotom świadczącym usługi promocji sprzedaży, usługi badania rynku i opinii. Dane osobowe mogą̨ też zostać́ udostępnione podmiotom powiązanym organizacyjnie z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.

●      Twoje dane osobowe nie będą przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 1. Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych?

●        Użytkownikom przysługuje prawo do:

a.       dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu), a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

b.       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

●        Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. W jaki sposób można się z nami skontaktować?

Wszelkie zapytania lub żądania w zakresie opisanym powyżej możesz kierować do Administratora ochrony danych w postaci:

a.       elektronicznej na adres poczty e-mail: iodo@comp-plus.pl; lub iodo@comp-ci.pl

b.       pisemnej na adres: Comp Platforma Usług, ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa

 

POLITYKA COOKIES

 1. Uwagi ogólne

Polityka w sprawie plików cookies stanowi integralną część Polityki prywatności.

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w tym niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których korzystasz z M/store. Podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do M/store, z której zostały pobrane lub do innej, która rozpoznaje dany plik cookie. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z M/store.

Pliki cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia końcowego. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Twojego urządzenia końcowego wirusów, innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Twojej przeglądarki.

 1. Dlaczego wykorzystujemy pliki cookies

W ramach serwisu pliki cookies są wykorzystywane w celu:

1.       zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności M/store;

2.       świadczenia usług za pośrednictwem M/store;

3.       prezentowania treści multimedialnych za pośrednictwem M/store;

4.       dostosowania zawartości M/store do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić M/store, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

5.       tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z M/store, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 1. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

W ramach M/store stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

1.       sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia M/store lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz

2.       stałe – są to pliki przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach tych plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Informujemy, że oprócz własnych plików cookies Administratora wykorzystujemy również pliki cookies podmiotów trzecich zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem M/store, w szczególności dla potrzeb statystycznych (Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]).

 1. Zarządzanie plikami cookies

Możesz samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (określając warunki przechowywania plików cookies i uzyskiwania przez nie dostępu do Twojego urządzenia końcowego).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Możesz również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w M/store.

 1. Zmiany w Polityce prywatności

Z czasem oferta M/store może ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne. Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w Polityce prywatności. Korzystanie z M/store po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.