Regulamin M/store

 

1.         DEFINICJE

1.1.        Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, przez wymienione niżej i użyte w Regulaminie pojęcia (pisane wielką literą) Strony rozumieją:

1.1.1.          „Comp Plus” – Comp Platforma Usług spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763869, NIP 5223145123, REGON 382111545, kapitał zakładowy w wysokości 10.204.082,00 PLN (dziesięć milionów dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwa złote i 00/100), e-mail: kontakt@mstore.com.pl;

1.1.2.          „Dane Osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO;

1.1.3.          „Dystrybutor” – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary poprzez M/store, który zawarł z Comp Plus odrębną Umowę z Dystrybutorem;

1.1.4.          „Klient” – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność do czynności prawnych, która dokonuje odpłatnego nabycia Towarów w Punkcie Handlowym;

1.1.5.          „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145);

1.1.6.          „Koncesja” – w zależności od kontekstu: zezwolenie na sprzedaż detaliczną alkoholu w rozumieniu art. 18 ust. 3 pkt 1-3 lub zezwolenie na obrót hurtowy alkoholu w rozumieniu art. 9 ust. 1-2 Ustawy o Wychowaniu;

1.1.7.          „Konto” – prowadzony dla Użytkownika przez Comp Plus pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach M/store, w ramach którego Użytkownik jest w stanie wykonywać określone działania w ramach M/store;

1.1.8.          „Detalista” – Użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Comp Plus na podstawie Regulaminu, prowadzący sprzedaż Towarów na rzecz Klientów, podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach M/store;

1.1.9.          „M/store” – prowadzona przez Comp Plus platforma kojarzenia ofert zbycia i nabycia Towarów dostępna on-line pod adresem: mstore.com.pl; zasady korzystania przez Detalistów oraz Dystrybutorów z M/store określa odpowiednio Regulamin oraz Umowa z Dystrybutorem;

1.1.10.       „Oferta” – wystosowane przez Dystrybutora do Detalisty za pośrednictwem M/store zaproszenie do złożenia oferty (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego) zawarcia Umowy Sprzedaży, określające istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, z wyjątkiem konkretnej ilości Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz terminu i warunków dostawy;

1.1.11.       „Polityka Prywatności” – dokument stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierający w szczególności informacje określone w Art. 13 RODO;

1.1.12.       „Punkt Handlowy” – miejsce prowadzenia przez Detalistę działalności gospodarczej, w którym Detalista prowadzi sprzedaż Towarów dla Klientów;

1.1.13.       „Regulamin” – niniejszy dokument wraz z Załącznikami wymienionymi w jego treści;

1.1.14.       „Rejestracja” – procedura zakładania Konta;

1.1.15.       „Reklamacja” – umotywowane zastrzeżenia Użytkownika złożone w sposób określony w pkt. 18, dotyczące nierealizowania lub nienależytego realizowania przez Comp Plus usług świadczonych na podstawie Regulaminu;

1.1.16.       „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 4.5.2016 I. 119/1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.1.17.       „Rozporządzenie FIC” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności;

1.1.18.       „Strona” – Comp Plus, Dystrybutor lub Detalista;

1.1.19.       „Towar” – rzecz ruchoma, prawo lub usługa zbywana na rzecz Detalisty przez Dystrybutora na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej w wyniku przyjęcia Oferty za pośrednictwem M/store;

1.1.20.       „Transakcja” – ogół czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży;

1.1.21.       „Umowa z Detalistą” – ma znaczenie nadane w pkt. 3.3;

1.1.22.       „Umowa z Dystrybutorem” – umowa na przystąpienie do M/store zawarta pomiędzy Comp Plus a Dystrybutorem;

1.1.23.       „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Detalistą a Dystrybutorem poprzez M/store;

1.1.24.       „Ustawa” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 zm.);

1.1.25.       „Ustawa o Prawach Konsumenta” – ustawa o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 134 zm.);

1.1.26.       „Ustawa o Wychowaniu” – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277);

1.1.27.       „Użytkownik” – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Comp Plus w ramach M/store na zasadach określonych w Regulaminie;

1.1.28.       „Warunki Handlowe” – wzorzec umowy sprzedaży Towarów stosowany przez Dystrybutora i dostępny dla Detalisty za pośrednictwem M/store lub inne, uzgodnione pomiędzy Dystrybutorem i Detalistą warunki sprzedaży Towarów;

1.1.29.       „Zamówienie” – składana Dystrybutorowi przez Detalistę za pośrednictwem M/store oferta w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, określająca istotne warunki Umowy Sprzedaży, w tym ilość Towarów; termin i warunki dostawy określają Warunki Handlowe;

1.2.        O ile w treści Regulaminu wyraźnie nie wskazano inaczej: odniesienie do punktu lub załącznika oznacza odniesienie do punktu lub załącznika Regulaminu.

 

2.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.        Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z M/store oraz usług udostępnianych za pośrednictwem M/store. M/store służy do prezentacji Towarów dostępnych do nabycia od Dystrybutorów, którzy prowadzą dostawy Towarów w lokalizacji danego Punktu Handlowego oraz do zawierania Umów Sprzedaży.

2.2.        Ponadto M/store może służyć do:

2.2.1.          informowania o promocjach, konkursach i loteriach organizowanych przez Comp Plus lub Dystrybutorów;

2.2.2.          komunikacji do Detalistów obejmującej informacje wspierające prowadzenie działalności (m.in. informacje o nowościach, trendach rynkowych, zmianach przepisów prawnych);

2.2.3.          składania i ewidencjonowania zamówień na Towary;

2.2.4.          umieszczania informacji dotyczących innych związanych z działalnością Comp Plus;

2.2.5.          tworzenia, optymalizacji i dostarczania Użytkownikom raportów z operacji dokonywanych w ramach M/store oraz zewnętrznych danych wspomagających proces Transakcji.

2.3.        Korzystanie z M/store wymaga Rejestracji. Niniejszy Regulamin reguluje warunki Rejestracji i prowadzenia Konta.

2.4.        Użytkownikiem może być osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba fizyczna, pod warunkiem, że prowadzi działalność gospodarczą oraz nie dokonuje w ramach M/store nabycia, ani zbycia Towarów jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.5.        Użytkownikiem może być wyłącznie podmiot posiadający siedzibę lub – w przypadku osoby fizycznej – stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.6.        Korzystanie z M/store jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:

2.6.1.          posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z M/store;

2.6.2.          posiadanie dostępu do sieci Internet;

2.6.3.          posiadanie odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Google Chrome w wersji od 77, Mozilla Firefox w wersji od 70, Safari w wersji od 5.1 , Opera w wersji od 63, Microsoft Edge w wersji od 17 –.

2.7.        W przypadku korzystania z M/store za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności M/store mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych usług elektronicznych świadczonych w ramach M/store może być niemożliwe lub utrudnione.

2.8.        Regulamin dostępny jest w M/store w zakładce “Regulamin” w stopce M/store.

2.9.        Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z M/strore ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.10.     Za pośrednictwem M/store mogą być również świadczone usługi zewnętrzne, w oparciu o warunki określone przez osoby trzecie, świadczące te usługi.

2.11.     Korzystanie z M/store oraz dostępnych za pośrednictwem M/store usług oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz akceptację Polityki prywatności. Warunki korzystania z poszczególnych usług za pośrednictwem M/store może wymagać akceptacji regulaminów dotyczących danej usługi.

2.12.     Comp Plus ma prawo powierzyć wykonywanie bieżącej obsługi M/store we własnym imieniu podwykonawcy, bez informowania o tym Użytkowników.

2.13.     Prawa do treści udostępnianych w ramach M/store, w szczególności prawa autorskie, nazwa M/store (znak towarowy), elementy graficzne, inne nazwy handlowe, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.

2.14.     Zamieszczone w ramach M/store informacje o Towarach, w tym w szczególności dane określone w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia FIC, pochodzą od osób trzecich. Comp Plus dokłada należytej staranności, aby zapewnić prawidłowość i aktualność informacji o Towarach, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść, kompletność, prawdziwość i aktualność.

2.15.     M/store zapewnia kanał bezpośredniej komunikacji pomiędzy Detalistą a Dystrybutorami, którzy przedstawiają temu Detaliście swoje Oferty.

2.16.     Detalista będzie otrzymywał Oferty wyłącznie od Dystrybutorów, których Warunki Handlowe zaakceptował oraz którzy zadeklarowali dokonywanie dostaw do uzgodnionych z Detalistą miejsc dostaw.

3.         KORZYSTANIE Z M/STORE PRZEZ DETALISTĘ

3.1.        Detalista dokonuje założenia Konta poprzez podanie Comp Plus następujących danych:

3.1.1.          Nazwa podmiotu;

3.1.2.          Adres rejestrowy:

(i)         Ulica i nr;

(ii)        Miasto;

(iii)       Kod pocztowy;

(iv)      Region;

(v)       Kraj;

3.1.3.          adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres rejestrowy):

(i)         ulica i nr;

(ii)        kod pocztowy;

(iii)       miasto;

(iv)      województwo;

(v)       kraj;

3.1.4.          NIP;

3.1.5.          REGON;

3.1.6.          Forma działalności;

3.1.7.          KRS;

3.1.8.          Imię i nazwisko;

3.1.9.          Numer telefonu;

3.1.10.       Adres e-mail;

3.2.        Podczas zakładania Konta zgodnie z pkt. 3.1 oraz w trakcie korzystania z M/store Detalista ma także możliwość podania Comp Plus następujących danych:

3.2.1.          dodatkowe adresy dostawy:

(i)         ulica i nr;

(ii)        kod pocztowy;

(iii)       miasto;

(iv)      województwo;

(v)       kraj;

3.2.2.          Koncesja:

(i)         numer Koncesji;

(ii)        skan dokumentu (w formacie jpg lub pdf);

(iii)       data ważności Koncesji;

3.3.        Dane, o których mowa w pkt. 3.1-3.2 Detalista wpisuje do formularza dostępnego w ramach M/store. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja przez Detalistę Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Detalista otrzyma e-mail od Comp Plus zawierający potwierdzenie Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Detalistą a Comp Plus dotyczącą posiadanego przez Użytkownika Konta, której przedmiotem są usługi świadczone przez Comp Plus w ramach M/store, na warunkach określonych w Regulaminie („Umowa z Detalistą”).

3.4.        Detalista może założyć w M/store jedno lub większą liczbę subkont dla każdej z osób fizycznych korzystających z M/store, działających w imieniu Detalisty, w tym w szczególności upoważnionych przez Detalistę do składania Zamówień.

3.5.        Subkonto, o którym mowa w pkt. 3.4 zawiera następujące dane:

(i)         imię i nazwisko;

(ii)        numer telefonu;

(iii)       adres e-mail;

(iv)      zakres uprawnień przyznanych użytkownikowi subkonta przez Detalistę;

3.6.        Stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych Comp Plus zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług dostępnych w ramach M/store, bez pogarszania jej jakości, co nie wpłynie na zakres praw i obowiązków Detalisty.

3.7.        Comp Plus zastrzega sobie prawo do przesyłania Detaliście na jego Konto informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania M/store. Informacje, o których mowa powyżej, nie mogą stanowić niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy.

3.8.        Detalista w ramach M/store może wyrazić zgodę na przesyłanie na jego Konto informacji handlowej w rozumieniu Ustawy.

3.9.        W M/store Detalista ma możliwość sprawdzenia maksymalnego przyznanego przez Dystrybutora limitu kredytowego oraz aktualnego salda limitu kredytowego.

3.10.     Detalista w ramach M/store nie ma możliwości publikowania Ofert.

4.         KORZYSTANIE Z M/STORE PRZEZ DYSTRYBUTORA

4.1.        Dystrybutor podaje Comp Plus następujące dane, które Comp Plus wprowadza do M/store celem założenia Konta Dystrybutora:

4.1.1.          Nazwa podmiotu;

4.1.2.          Adres rejestrowy:

(i)         Ulica i nr;

(ii)        Miasto;

(iii)       Kod pocztowy;

(iv)      Region;

(v)       Kraj;

4.1.3.          NIP;

4.1.4.          REGON;

4.1.5.          Forma działalności;

4.1.6.          KRS;

4.2.        Dystrybutor ma także możliwość podania Comp Plus następujących danych:

4.2.1.          e-mail;

4.2.2.          telefon;

4.2.3.          książka adresowa:

(i)         adres:

(ii)        ulica i nr;

(iii)       miasto;

(iv)      region;

(v)       kraj;

4.2.4.          Magazyn/oddział handlowy/inny;

4.2.5.          Logo firmowe (w formacie png lub jpg);

4.2.6.          Opis firmy (tekst formatowany).

4.3.        Dystrybutor może założyć w M/store jedno lub większą liczbę subkont dla każdej z osób fizycznych korzystających z M/store, działających w imieniu Dystrybutora, w tym w szczególności upoważnionych przez Dystrybutora do składania Ofert Detalistom oraz potwierdzania Zamówień. Za działania lub zaniechania osób fizycznych Dystrybutor odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

4.4.        Subkonto, o którym mowa w pkt. 4.3 zawiera następujące dane:

4.4.1.          imię i nazwisko;

4.4.2.          numer telefonu;

4.4.3.          adres e-mail;

4.4.4.          zakres uprawnień przyznanych użytkownikowi subkonta przez Dystrybutora;

4.5.        Korzystanie z M/store przez Dystrybutora wymaga zawarcia Umowy z Dystrybutorem.

4.6.        Zasady korzystania przez Dystrybutora z M/store reguluje Umowa z Dystrybutorem.

4.7.        Umowa z Dystrybutorem zawierana jest w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, a jej zawarcie następuje poza M/store.

4.8.        Po zawarciu Umowy z Dystrybutorem możliwa jest Rejestracja.

4.9.        Rejestracji Dystrybutora dokonuje Comp Plus.

4.10.     Dystrybutor w ramach M/store nie ma możliwości składania Zamówień.

5.         LISTY ZAKUPOWE TOWARÓW

5.1.        M/store pozwala Detaliście prowadzić własne listy zakupowe Towarów, w celu ułatwienia późniejszego składania Zamówień.

5.2.        Listy zakupowe związane są z Kontem Detalisty i zawierają Oferty Dystrybutorów dotyczące poszczególnych Towarów.

5.3.        Oferty są zmienne w czasie i dodanie ich do listy zakupowej nie powoduje niezmienności warunków danej Oferty.

5.4.        Listy zakupowe mogą być generowane przez system analityczny M/store automatycznie  jako rekomendacje.

6.         ZAMÓWIENIA

6.1.        Detalista składa Zamówienie wybierając w M/store Towary objęte Ofertą Dystrybutora realizującego dostawy do Punktu Handlowego. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”.

6.2.        Po dodaniu do wirtualnego koszyka w trakcie jednej sesji w ramach M/store, trwającej nie dłużej niż 15 minut, Oferty nie ulegają zmianie.

6.3.        Zamówienie składane jest po kliknięciu przycisku „Zamów u ...” w stosunku do Towarów zawartych w wirtualnym koszyku.

6.4.        Przyjęcie Zamówienia Detalisty zostanie potwierdzone przez Dystrybutora drogą elektroniczną (e-mail). Potwierdzenie złożenia Zamówienia będzie zawierało m.in.: numer Zamówienia, adres dostawy, wartość Zamówienia.

6.5.        W uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości Zamówienia lub gdy Zamówienie obejmuje dużą liczbę danego Towaru, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem Zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez Detalistę nieprawdziwych danych) rozpoczęcie realizacji Zamówienia może być  uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Detalistę Zamówienia.

6.6.        Bez zgody Dystrybutora Detalista nie ma możliwości wprowadzenia zmian w swoim Zamówieniu, ani jego anulowania.

6.7.        Dystrybutor ma prawo odmowy potwierdzenia Zamówienia w przypadkach określonych w Warunkach Handlowych, przy czym w takim wypadku Dystrybutor ma obowiązek zmienić status Zamówienia na “anulowane”.

6.8.        Przepisu art. 661 § 1-3 Kodeksu cywilnego nie stosuje się do Umów Sprzedaży.

7.         UMOWA SPRZEDAŻY

7.1.        Dystrybutor potwierdza złożone Zamówienie w terminie określonym w Warunkach Handlowych, a w braku takiego terminu, w terminie 24 godzin od jego złożenia na warunkach określonych z każdej z Ofert dotyczących Towarów, chyba że Dystrybutor z przyczyn określonych w Warunkach Handlowych albo wynikających z dostępności Towaru lub ograniczeń w możliwości realizowania Dostaw dokonuje zmian do Zamówienia.

7.2.        Detalista jest powiadamiany o zmianach do Zamówienia drogą elektroniczną (e-mail). Jeżeli w terminie określonym w Warunkach Handlowych, a w braku takiego terminu, w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia Detalista nie otrzyma informacji o anulowaniu lub zmianie Zamówienia realizowane jest ono na warunkach zawartych w potwierdzeniu przesłanym Detaliście przez Dystrybutora.

7.3.        Zawarcie Umowy Sprzedaży na warunkach określonych dla każdego Towaru w potwierdzeniu Zamówienia następuje z chwilą otrzymania przez Detalistę potwierdzenia Zamówienia zgodnego z Zamówieniem lub upływu terminu wskazanego w pkt. 7.2.

7.4.        Detaliście nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Dystrybutorem zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, gdyż zawiera Umowę Sprzedaży jako przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

8.         DOSTAWY

8.1.        Terminy i warunki dostaw określają Warunki Handlowe. Dostępne terminy dostaw dla danego Zamówienia określone są każdorazowo przez Dystrybutora.

8.2.        W przypadku opóźnienia lub niedostarczenia Towarów objętych Zamówieniem lub dostarczenia jedynie części Towarów objętych Zamówieniem lub niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży Detalista może złożyć reklamacje bezpośrednio wobec Dystrybutora.

9.         CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

9.1.        Ceny Towarów podane w M/store są cenami netto (nie zawierają podatku od towarów i usług), a podane w M/store ceny brutto (zawierające podatek od towarów i usług) mają charakter wyłącznie informacyjny i określają kwotę, którą Detalista będzie zobligowany faktycznie uiścić na rzecz Dystrybutora.

9.2.        W przypadku, gdy Warunki Handlowe nie stanowią inaczej, zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 9.3-9.4 poniżej.

9.3.        Cena zostanie uiszczona w złotych polskich (PLN) i będzie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT), doliczony przy wystawianiu faktury, jeśli będzie to wymagane na podstawie obowiązującego prawa.

9.4.        Cena zostanie zapłacona na podstawie prawidłowo wystawionej przez Dystrybutora i doręczonej Detaliście faktury VAT w terminie w niej określonym.

10.       PROMOCJE

10.1.     Detalista może otrzymywać w ramach M/store promocje od Dystrybutora.

10.2.     Promocje w ramach M/store nie łączą się z innymi promocjami, upustami lub rabatami Dystrybutora, chyba że Dystrybutor postanowi inaczej.

10.3.     Zasady definiowania promocji przez Dystrybutorów określa Umowa z Dystrybutorem.

11.       UMOWY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

11.1.     Strony przyjmują do wiadomości, że obrót napojami alkoholowymi podlega ograniczeniom przewidzianym w Ustawie o Wychowaniu, w tym w szczególności zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącej napojów alkoholowych wymaga od Użytkowników posiadania Koncesji.

11.2.     M/store umożliwia podanie przez Detalistę informacji o posiadanej Koncesji zgodnie z pkt. 3.2.2.

11.3.     Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że zamieszczenie przez Detalistę skanu lub zdjęcia Koncesji nie zwalnia Dystrybutora z obowiązku weryfikacji, czy Detalista posiada Koncesję. 

12.       REKLAMACJE Z DYSTRYBUTOREM

Comp Plus nie ponosi odpowiedzialności za sposób procedowania reklamacji przez Dystrybutora, a jedynie udostępnia numer telefonu podany przez Dystrybutora, za pośrednictwem którego Detalista ma możliwość skontaktować się z Dystrybutorem.

13.       POZOSTAŁE WARUNKI UCZESTNICTWA W M/STORE

13.1.     Podczas korzystania z M/store, Użytkownik zobowiązany jest podawać prawdziwe dane, składać oświadczenia zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany danych, na bieżąco je aktualizować. Zakazuje się Użytkownikowi przedstawiania treści bezprawnych lub niestosownych, a także dokonywania bez zgody Comp Plus jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w M/store.

13.2.     Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu oraz hasła.

13.3.     Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta osobom trzecim, z zastrzeżeniem subkonta, o którym mowa w pkt. 3.4 oraz 3.5.

13.4.     Konto jest niezbywalne.

13.5.     Użytkownicy zobowiązują się do niezawierania Umów Sprzedaży dotyczących Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).

13.6.     Składając Zamówienie Detalista oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

13.7.     Z chwilą określoną w pkt. 7.3 Dystrybutor oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

13.8.     Comp Plus nie jest stroną Umowy Sprzedaży i nie gwarantuje, że Dystrybutor oraz Detalista są uprawnieni do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

13.9.     W przypadku planowanych przerw technicznych oraz awarii technicznych, Comp Plus dołoży starań celem poinformowania o nich Użytkownika.

13.10.   Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach M/store materiałów wymaga każdorazowo zgody Comp Plus i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Comp Plus oraz Użytkowników. Zabronione jest:

13.10.1.     wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest Comp Plus, w tym charakterystycznych elementów grafiki, logo, zdjęć, opisów oraz innego typu oznaczeń;

13.10.2.     agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w M/store w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet;

13.10.3.     wykorzystywanie oznaczenia Comp Plus/M/store lub podobnych w loginie Konta, jeżeli może to wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta lub jego powiązań z Comp Plus.

14.       ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1.     Comp Plus nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach M/store, ani za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkowników Umów Sprzedaży, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Comp Plus w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za: jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty lub Zamówienia, zdolność Dystrybutorów do sprzedaży, wypłacalność Detalistów oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści przekazywanych przez Użytkowników w ramach M/store.

14.2.     Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z M/store, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Comp Plus lub innych Użytkowników.

14.3.     W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Comp Plus może:

14.3.1.       czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach M/store, w tym ograniczyć na czas określony lub nieokreślony wszystkie lub niektóre funkcjonalności Konta,

14.3.2.       zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto.

14.4.     Comp Plus odpowiedzialny jest wyłącznie za normalne następstwa swoich działań lub zaniechań w zakresie szkody rzeczywistej (damnum emergens) – z wyłączeniem utraconych korzyści. W odniesieniu do Detalisty odpowiedzialność powyższa ograniczona jest ponadto wyłącznie do kwoty 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy i 00/100 złotych).

14.5.     Comp Plus nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe z:

14.5.1.       niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych określonych w pkt. 2.6;

14.5.2.       braku możliwości dostępu do M/store wynikającego z przyczyn niezależnych od Comp Plus lub leżących po stronie Użytkownika, w szczególności braku dostępu do Internetu;

14.5.3.       siły wyższej;

14.5.4.       przerw technicznych w funkcjonowaniu M/store w przypadku planowanych prac konserwacyjnych M/store;

14.5.5.       przerw technicznych w funkcjonowaniu M/store w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność M/store;

15.       OPŁATY I PROWIZJE

15.1.     Korzystanie z M/store dla Detalisty jest nieodpłatne. Poszczególne usługi osób trzecich mogą wiązać się z opłatami. Informacja w zakresie odpłatności za korzystanie z takich usług zamieszczona zostanie w M/store oraz w treści regulaminu danej usługi.

15.2.     Wysokość opłat i prowizji oraz terminy i warunki rozliczeń z Dystrybutorem określa Umowa z Dystrybutorem.

16.       PRYWATNOŚĆ

16.1.     Dane osobowe podane przez Użytkowników Comp Plus za pośrednictwem M/store przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

16.2.     Dane osobowe Detalisty mogą być ponadto przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych Ofert dotyczących Towarów dostępnych w M/store, prezentowaniu ich w M/store i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez Comp Plus lub Dystrybutorów, co może w istotny sposób wpływać na Detalistę poprzez umożliwienie mu zakupu produktów w podanych w Ofercie cenach.

17.       POUFNOŚĆ

17.1.     Użytkownicy zobowiązują się, w okresie – odpowiednio – trwania Umowy z Detalistą lub Umowy z Dystrybutorem oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, nie ujawnić żadnej osobie trzeciej treści umów zawartych pomiędzy Stronami (w tym Regulaminu), ani żadnych informacji otrzymanych w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy z Detalistą lub Umowy z Dystrybutorem lub Regulaminu, chyba, że za uprzednią pisemną zgodą Comp Plus.

17.2.     Postanowienie pkt. 17.1 nie ma zastosowania w przypadkach, gdy ujawnienie okoliczności i informacji, o których mowa w pkt. 17.1, jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez władze państwowe, administracyjne lub organy sprawiedliwości lub w związku z jakimkolwiek sporem sądowym, postępowaniem arbitrażowym lub innym toczącym się postępowaniem z udziałem Stron.

17.3.     Postanowienie pkt. 17.2 nie ma zastosowania do:

17.3.1.       informacji, które były lub stały się powszechnie dostępne wskutek działań innych niż naruszenie umów zawartych pomiędzy Stronami;

17.3.2.       ujawniania informacji jednostkom z grup kapitałowych (w rozumieniu przepisów o rachunkowości) oraz doradcom prawnym, finansowym lub podatkowym Stron pod warunkiem, że podmioty takie lub tacy doradcy zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej lub zobowiążą się do przestrzegania zasad poufności określonych w Regulaminie.

17.3.3.       Niezależnie od postanowień powyższych, Detalista zobowiązuje się względem Dystrybutora zachować w poufności treść dotyczących Dystrybutora Warunków Handlowych, przy czym postanowienia pkt. 17.1-17.3 stosuje się odpowiednio.

18.       TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

18.1.     W przypadku, gdy w ocenie Użytkownika Comp Plus nie realizuje lub nienależycie realizuje usługi świadczone na podstawie Regulaminu, Użytkownik może złożyć umotywowane zastrzeżenia w sposób określony poniżej („Reklamacja”).

18.2.     Zastrzeżenia powinny zostać zgłoszone:

18.2.1.       telefonicznie pod numerem [●]; lub

18.2.2.       pocztą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@mstore.com.pl.

18.3.     Reklamacja powinna zawierać co najmniej: adres e-mail Użytkownika, login w M/store, opis zgłaszanych zastrzeżeń co do usługi realizowanej przez Comp Plus na podstawie Regulaminu oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

18.4.     Użytkownik zobowiązany jest współpracować z Comp Plus oraz – odpowiednio – Kupującym lub Sprzedającym – w celu wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności mających wpływ na rozpatrzenie reklamacji.

18.5.     Comp Plus rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Comp Plus zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

18.6.     Comp Plus może kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie reklamacji w jednej z form, o których mowa w pkt. 18.2.

18.7.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach Comp Plus może odpowiedzieć na reklamację w inny sposób, w tym w szczególności pisemnie na adres Użytkownika podany podczas Rejestracji.

19.       OBOWIĄZYWANIE UMOWY Z DETALISTĄ I UMOWY Z DYSTRYBUTOREM

19.1.     Na podstawie Regulaminu Comp Plus świadczy na rzecz Detalisty usługi dotyczące M/store. Świadczenie przez Comp Plus przedmiotowych usług ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

19.2.     Detalista może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę z Detalistą poprzez:

19.2.1.       doręczenie Comp Plus stosownego oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia Umowy z Detalistą w formie dokumentowej na adres e-mail kontakt@mstore.com.pl; lub

19.2.2.       doręczenie Comp Plus stosownego oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia Umowy z Detalistą w formie pisemnej na adres Comp Plus wskazany w pkt. 1.1.1 Regulaminu.

19.2.3.       W okresie wypowiedzenia Umowy z Detalistą nie będzie możliwe zawieranie przez Detalistę innych Umów Sprzedaży, niż dotyczące Zamówień Detalisty złożonych przed złożeniem Comp Plus oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z Detalistą.

19.3.     Okres wypowiedzenia Umowy z Detalistą, o którym mowa w pkt. 19.2 Regulaminu wynosi 14 dni. Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w M/store, nie będzie możliwe.

19.4.     Umowa z Detalistą może zostać rozwiązana przez Comp Plus bez zachowania okresu wypowiedzenia:

19.4.1.       w przypadku naruszenia przez Detalistę postanowień Regulaminu;

19.4.2.       jeżeli Detalista w okresie co najmniej 6 miesięcy nie zalogował się oraz nie zawarł Umowy Sprzedaży;

19.5.     Jeżeli Umowa z Detalistą została rozwiązana w trybie określonym w pkt. 19.4 Regulaminu, Detalista nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji, bez uprzedniej zgody Comp Plus.

19.6.     Umowa z Dystrybutorem na przystąpienie do M/store może zostać rozwiązana na zasadach w niej wskazanych.

20.       WŁAŚCIWE PRZEPISY

20.1.     Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Comp Plus podlega prawu polskiemu.

20.2.     W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie w szczególności przepisy:

20.2.1.       Kodeksu cywilnego.

20.2.2.       Ustawy;

21.       WŁAŚCIWY SĄD

21.1.     Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Comp Plus wyłącznie właściwy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Comp Plus.

21.2.     Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego określonego w pkt. 18 Regulaminu.

22.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

22.1.     Wynikające z Regulaminu, Umowy z Detalistą i Umowy z Dystrybutorem prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.

22.2.     Comp Plus ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

22.3.     W przypadku poinformowania o wprowadzaniu zmiany, jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na jej brzmienie, Użytkownik uprawniony jest w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu zgodnie z pkt. 22.2, do wypowiedzenia Umowy z Detalistą zgodnie z pkt. 19.2 oraz 19.3.

22.4.     Regulamin wchodzi  w życie z dniem 02 marca 2020 r.

22.5.     Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

22.5.1.       Załącznik nr 1: Polityka Prywatności;